Algemene
voorwaarden

YourMove heeft ook kleine letters

Algemene voorwaarden Yourmove

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en YourMove tot stand te komen overeenkomst(en).
2. De overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
5. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. YourMove is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

1. In het aanbod van YourMove staat de omschrijving van de werkzaamheden die YourMove zal verrichten.
2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van YourMove door de klant.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders beschreven in de overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

1. YourMove zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.
2. YourMove is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
3. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie, en voor de juistheid van deze informatie.
4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van YourMove, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door YourMove verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
5. De prijzen worden vermeld in het aanbod van YourMove. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
6. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan YourMove worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 4: Programma’s

1. Onder een programma wordt onder andere verstaan: personal training, mental training, bedrijfsfitness, cursussen, clinics, groepslessen, bootcamps en online programma’s. De programma’s kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden.
2. YourMove is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een programma te wijzigen. YourMove zal de klant hierover informeren.
3. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht om later deze afspraak in te halen.
4. Indien de klant geen gebruik kan maken van de wekelijkse personal training sessie i.v.m. ziekte, noodgevallen of vakantie, kan de klant deze sessie de eerstvolgende week inhalen. Indien de klant de les niet binnen 14 dagen inhaalt, verliest de klant daarmee het recht om deze afspraak nog later in te halen.
5. Indien de klant personal training sessies deelt met een ander persoon waarbij één van de deelnemers een training mist, vervalt deze training voor die persoon tenzij deze les tenminste 24 uur voorafgaand aan de betreffende training wordt verplaatst.
6. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een programma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

Artikel 5: Producten

1. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat YourMove deze haar ter beschikking stelt.
2. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de klant aan YourMove heeft verstrekt.
3. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en ná ontvangst van het verschuldigde bedrag door YourMove geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. INdien de levering vertraging ondervindt, danwel indien de bestelling niet danwel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk een maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. Alsdan is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door YourMove zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
5. Alle door YourMove geleverde producten blijven eigendom van YourMove totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
6. De door YourMove geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van YourMove veilig te stellen.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

1. YourMove verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens).
2. De klant geeft toestemming aan YourMove om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten en producten van YourMove. YourMove staakt deze informatieverstrekking nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.
3. YourMove behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de programma’s, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij YourMove danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
2. De door YourMove geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
1. De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
3. In geval van naamsvermelding van YourMove of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
4. De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van YourMove.
2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door YourMove.
3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
4. Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is YourMove gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is YourMove gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van YourMove, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die YourMove maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 9: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

1. YourMove heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van YourMove, waaronder wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden, is YourMove gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Indien YourMove op grond van bovenstaande overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt YourMove het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht. De klant heeft recht op terugbetaling per datum dat YourMove door overmacht de prestaties niet heeft kunnen leveren.
3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
4. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
6. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. YourMove en haar werknemers zijn slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van YourMove.
2. De aansprakelijkheid van YourMove is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van YourMove verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. YourMove is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van YourMove voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en diefstal, is uitgesloten.
5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op YourMove geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
7. YourMove zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. YourMove is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt ook voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van YourMove werken.
8. De klant vrijwaart YourMove ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen YourMove en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van YourMove. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die YourMove in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
9. Derden die door YourMove worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 11: Overige bepalingen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar YourMove is gevestigd.
3. Indien YourMove op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
4. YourMove is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. YourMove zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van YourMove staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

Jouw tijd, jouw plek, jouw gezondheid. Mogen wij jou helpen?

+31 (0)6 22 35 41 49